Yazılım mühendisliği
Blog Son Dakika

Yazılım Mühendisliği

Yazılım mühendisliği
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?
Yazılım mühendisliği ( Software Engineering ), yazılımlarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu bilimin
temsilcileri olarak yazılım mühendisleri, kullanıcıların ihtiyaç doğrultusunda oluşturulacak
yazılımın gereksinimlerini, tasarımını ve yapısını inceler ya da programlama dillerini kullanarak
yazılımı meydana getirirler. Yazılım mühendisleri, yaygın olarak son kullanıcı odaklı
olarak çalışmalar gerçekleştirir. Birçok yazılım mühendisi, son kullanıcıları hesaba katarak
yeni yazılımlar ve yeni dizaynlar oluşturur veya bir yazılımı son kullanıcı ihtiyaçlarını çözümlemek
üzere iyileştirir.
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ GELİŞİM SÜRECİ
Yazılım mühendisliği kavramı ilk olarak 1968 yılında Almanya’da gerçekleştirilen NATO konferansında
kullanılmıştır. Ülkemizde ise bu kavram önceki yıllarda bilgisayar mühendisliği bölümü
içerisinde bir ders adı olarak yer alırken son birkaç yıldan beri de bir mühendislik bölümü
haline gelmiştir. Yazılım mühendisliği aşamalarına değinecek olursak, NATO karmaşık
yazılımları geliştirmek ve bakımını yapmak çok masraflı ve zordur. Bu yüzden, yazılımlar
yazılım mühendisleri tarafından nizami olarak planlı bir proje şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Bu nizami geliştirme planına “yazılım geliştirme süreci” denir. Yazılım geliştirme süreci,
zamanlamaya dayalı, içerik olarak bölünmüş ve görselleştirilmiş aşamalardan
oluşmaktadır. Bu sayede yazılım adım adım ve planlı bir şekilde geliştirilmektedir.
Bu aşamalar birbirleri ile bağlantılı olarak geliştirilmektedir.
Başlıca yazılım geliştirme aşamaları şunlardır:
Çekirdek aşamalar:
• Planlama
• Analiz
• Dizayn
• Programlama
• Test
Destekleyici aşamalar:
• Talep yönetimi
• Proje yönetimi
• Kalite yönetimi
• Yapılandırma yönetimi
• Yazılım sunumu
• Dokümantasyon

YAZILIM MÜHENDİSLERİNİN GÖREVİ ve NİTELİKLERİ
Yazılım mühendisi, bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her
alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre
edip uygulamasını yapan kişidir. Bir yazılım mühendisi, hazırlanacak yazılım ile ilgili müşteri
ilişkilerini kurar, müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yapar, tasarım yapar,
program yazar, programı test eder, yazdığı programda eksiklik varsa düzeltir, yazılımı
sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini
hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar, mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder. Yazılım
mühendisliği alanında akademik ve teknolojik çalışmalar yapmak için çeşitli alet, araç ve
gereçlere ihtiyaç vardır. Bu araçlar, bilgisayar, bilgisayar programlama dilleri, yazılım
geliştirme programları, yazıcı, tarayıcı, yazılım mühendisliği alanında uluslararası kural ve
uygulamalarla ilgili çeşitli doküman, kitaplar, kalite standartları vb. Yazılım mühendisliği
alanında akademik ve teknolojik çalışma yapmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe
sahip, mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, fen ve matematik alanlarına ilgi duyan,
bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (ikna) yeteneği olan, dikkatli, sabırlı, ekip
çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler olması gerekir.
Yazılım ve bilgi teknolojileri mimarisi alanında yapılan araştırmalar; veri tabanları, veri tabanı
programcılığı, yazılım proje yönetimi, ölçümü ve testi gibi konuları ele almaktadır. Web ve
oyun programlama alanında yapılan araştırmalar web programlama, bilgisayarda grafik ve
animasyon geliştirme, insan bilgisayar etkileşimi ve elektronik ve uzaktan öğrenme ortamlarının
tasarımı ve geliştirilmesi konularına odaklanmaktadır. Veri madenciliği alanında yapılan
araştırmalar arasında veri ambarlarının ve çok büyük veri tabanlarının sorgulanabilmesi,
bulanık mantık kullanarak verilerin segmentasyonu, kümelenmesi, kestirimi ve tahmininin
yapılması gibi modelleme çalışmalarını içermektedir.
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNİN EĞİTİM ve STAJ BİLGİLERİ
Eğitim-öğretim süresi, 4 yıl veya 8 yarıyıldır. Bu süre içerisinde toplam 150 kredilik dersin yani en az
240 AKTS ‘nin başarıyla sağlanması gerekmektedir. 8 yarıyıllık eğitim-öğretim sürecinde öğrenci, 7.
yarıyılda işyeri eğitimi 6 ay süresince görecektir. Öğrencilerin öğrenimleri esnasındaki kazanımlarının,
laboratuvar uygulamaları ve gerçek iş yeri uygulamaları ile pekiştirilmesi için yapılan bir eğitimi
tamamlama faaliyeti olarak staj yapmaları gerekmektedir. Staj uygulamalarında mesleki alan dışında,
iş yeri görgüsü – disiplini vb. kazanımların da elde edilmesi beklenmektedir. Öğrenciler, teknolojik
gelişmeleri tanımaları, uygulama becerilerini geliştirmeleri ve yönetim deneyimini kazanmaları
amacıyla, uygun görülen tesis, fabrika veya yazılım şirketlerin ilgili birimlerinde; 1 adet (20 iş günü)
alan stajı ve 1 adet (20 iş günü ) işletme organizasyon stajı olmak üzere 40 iş günü staj yapacaklardır.
YAZILIM MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
Yazılım mühendisliği bölümü mezunları bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı, geliştirildiği her sektörde
çalışabilirler. Bankacılık, telekomünikasyon, otomotiv, hastane vb. sektörler örnek verilebilir. Genellikle
yazılım mühendislerinin iş alanları; programcılık, test, iş analistliği, veri tabanı uzmanlığı ve proje
yöneticiliğidir. Sektörde yazılım mühendisliği alanında bilgi birikimine sahip çalışan sayısının az olması
nedeniyle rahatlıkla iş bulunabilmektedir. Kısacası son dönemlerde ve gelecek hayatımızda teknolojinin
yeri çok önemli olduğu için yazılımda bunun beraberinde hayatımızda büyük bir konuma sahiptir.
Dolayısıyla yazılım mühendisi mezunlarının iş sahası çok geniştir, kolaylıkla iş bulabileceklerdir.
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNİN GELECEĞİ
En kısa şekilde anlatacak olursam; endüstri 4.0, akıllı makinalar, nesnelerin interneti (IoT) ve daha
birçok teknolojik yenilik kurumları “dijital devrimin” döngüsüne entegre etmeye devam ederken
kariyerine bilişim sektöründe devam edenlerde bu entegrasyona kendilerini hazırlıyorlar. Bu bilişim
sektöründe yazılım mühendisliği geleceğin mesleği olarak görülüyor.
Kaynakça:
yaz.tek.firat.edu.tr (Prof. Dr. Asaf VAROL)
tr.wikipedia.org

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir